சுதேசி இரு பெரும் விழாக்கள் விருதுகள் 2018

குரங்குகள் தியானம் செய்யுமா!

இயற்கையாக வயதாகி இறக்கும் குரங்குகளின் மரணத்தை யாரும் பார்க்க முடியாதாம்.

தாம் இறக்கப் போகிறோம் என்று இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே குரங்குகளுக்குத் தெரிந்துவிடுமாம்.

அன்றிலிருந்து அந்தக் குரங்கானது ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து உணவு, நீர் எதுவும் அருந்தாமல் அமைதியாக அமர்ந்துவிடுமாம். அதனுடைய முடிவு காலம் வந்தவுடன் பூமி பிளந்து கொள்ள, குரங்கு அதில் அமர்ந்து கொள்ளுமாம்.

பூமி மூடிக் கொள்ளும் என்றார் ஒரு வன அதிகாரி.

அதிசயமாக இருக்கிறது அல்லவா!…அந்த ஒருவாரமும் அது தவம் செய்யும் என்றார்.

இந்த தகவலைப் பற்றி எண்ணுகிற போது மற்ற எல்லா அதிசயங்களையும் விட, அது ஒரே இடத்தில் ஒருவாரமாக அமர்ந்திருக்கும் என்றாரே அதுதான் பேரதிசயமாகப்பட்டது.

சித்தர்களும் நம் மனமாகிய குரங்கை வெளியே இறக்கி வைத்து, வெளியில் இருந்து தன்னை பார்க்கும் தியான முறையை குருமூலமாகக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்கள்.

(Visited 29 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *